Akcelerator Pro - zgłoszenie Projektu do udziału w konkursie

Formularz zgłoszeniowy do programu Akcelerator Pro

Fundacja Inter Cars we współpracy z Fundacją Szkoła z Klasą zapraszają do udziału w programie Akcelerator Pro, którego celem jest docenienie pomysłowych nauczycieli i nauczycielki oraz wzmocnienie ich rozwoju zawodowego.

Oferujemy wsparcie merytoryczne i możliwość pozyskania grantu w wysokości 5000 zł na autorskie projekty edukacyjne. Do programu zapraszamy nauczycieli i nauczycielki wspierających uczniów z 1 i 2 edycji programu Akcelerator oraz programu Młode Kadry w roku szkolnym 2023/2024. Naszą ofertę kierujemy do szkół branżowych i techników (o specjalizacjach takich jak motoryzacja, mechanika, mechatronika, elektronika, informatyka czy logistyka).

Formularz wypełnia osoba, która będzie odpowiedzialna za realizację projektu edukacyjnego. Należy go wypełnić do 27 listopada 2023 roku.

Nadesłane wnioski, które spełnią wymogi formalne, zostaną ocenione przez Komisję Ekspertów, a jej decyzja zostanie ogłoszona do 11 grudnia 2023 roku.

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu programu: https://www.szkolazklasa.org.pl/wp-content/uploads/2023/11/regulamin-akcelerator-pro.pdf
oraz z pytaniami i kryteriami oceny: https://www.szkolazklasa.org.pl/obszary/akcelerator-pro/wez-udzial/


Zachęcamy do wypełnienia formularza już jako zespół projektowy - wspólnie z uczniami i uczennicami. 

Akcelerator Pro to program prowadzony przez Fundację Inter Cars we współpracy z Fundacją Szkoła z Klasą.

I. Dane Wnioskodawcy (nauczyciel, który będzie realizatorem projektu)

Uwaga! Podaj maila, do którego masz dostęp! Na podany mail dostaniesz wiadomości odnośnie programu oraz możliwości pobrania certyfikatu.

Wyszukaj szkołę
Jeżeli nie znasz numeru RSPO swojej szkoły znajdziesz go na stronie rspo.gov.pl

Jeśli nie znalazłeś(-aś) swojej szkoły powyżej, skontaktuj się z nami mailowo: support@szkolazklasa.org.pl aby prawidłowo wypełnić formularz.

II. Dane Szkoły

Dane teleadresowe Twojej placówki są nieaktualne? Napisz mail na support@szkolazklasa.org.pl z prośbą o aktualizację danych zawierając numer RSPO lub nazwę placówki i miejscowość oraz aktualne dane teleadresowe. 

II. Dane Szkoły

Dane teleadresowe Twojej placówki są nieaktualne? Napisz mail na support@szkolazklasa.org.pl z prośbą o aktualizację danych zawierając numer RSPO lub nazwę placówki i miejscowość oraz aktualne dane teleadresowe. 

III. Dane potencjalnego Beneficjenta

Organ prowadzący Szkołę uprawniony do zawarcia z Organizatorami Umowy - dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy Beneficjentem nie jest Szkoła.

Reprezentowana przez: 

IV. Opis projektu
Merytoryczna wartość projektu i pomysłowość

Zależy nam, żeby tematyka projektu była innowacyjna dla uczniów i uczennic. Ważne, aby projekt pomagał uczniom zdobyć nowe umiejętności i kształtował kompetencje przyszłości. Tematyka projektu powinna wpisywać się w misję Fundacji Inter Cars.

Adekwatność do potrzeb i odpowiedzialność społeczna

Projekt powinien odpowiadać na ważne wyzwania społeczne i/lub na potrzeby uczniów, szkolnej i/lub lokalnej społeczności. Zależy nam, żeby projekt angażował i/lub wspierał środowisko szkolne i/lub lokalne.

Zaangażowanie uczniów i samodzielność

Ważne jest, aby projekt zakładał oddanie inicjatywy uczniom i uczennicom na każdym etapie jego realizacji. Zależy nam, żeby Wasze działania kształtowały poczucie sprawczości i własnej wartości wśród młodych ludzi.

Nauczyciel powinien realizować projekt edukacyjny z grupą co najmniej 10 uczniów i uczennic ze szkoły.
Znajomość metody

Chcemy zobaczyć, w jaki sposób zgłoszone działanie spełnia założenia projektu edukacyjnego.

Pamiętaj! Celem projektu nie jest sposób realizacji (np: testowanie i diagnozowanie sprzętu komputerowego). Do postawienia celów może pomóc Ci np: metoda SMART.
W metodzie projektu edukacyjnego musi być element ewaluacyjny, dzięki któremu dowiadujemy się czy zrealizowaliśmy swoje cele. Zastanów się, w jaki sposób przeprowadzisz ten etap oraz jakich narzędzi użyjesz do jakiego celu.
Praca zespołowa i odpowiedzialność

Ważne jest, aby projekt kładł nacisk na włączenie całej klasy/grupy projektowej w działania. Chcielibyśmy zobaczyć czy zakładacie współpracę przy tworzeniu pomysłów i rozwiązań oraz jak podzielone są zadania w  w Waszym zespole.

Budżet i wsparcie fundacji

Finansowanie w wysokości do 5 000 zł można przeznaczyć na wszystko, co jest niezbędne do realizacji projektu. Mogą to być np.: materiały edukacyjne, ich wydruk, przygotowanie ulotek, wyjazdy, bilety dla uczniów i uczennic.

Otrzymane środki finansowe można także przeznaczyć na wynagrodzenia – w tym nauczyciela realizującego projekt (wynagrodzenie nauczyciela może wynieść maksymalnie 1⁄3 kwoty finansowania) – oraz dofinansowanie dojazdów nauczyciela/nauczycielki i/lub uczniów/uczennic na obowiązkowe szkolenia
organizowane w programie Akcelerator Pro (maksymalnie do łącznej kwoty 500,00 zł).


Środki finansowe nie mogą być natomiast wykorzystane na koszty administracyjne.

Kalkulację przedstaw wg schematu:
1. nazwa zadania  - kwota
[np. wycieczka połączona z warsztatami (przejazdy, bilety wstępu) - 1000 zł]
2. nazwa zadania - etap wydatkowania - kwota
(...)
6. nazwa zadania - kwota
Łączna suma wydatków w roku szkolnym 2023/2024 - kwota

Nasze wspacie
V. Akceptacja regulaminu i oświadczenia

Akceptacja Regulaminu oraz podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w programie Akcelerator Pro.

Administratorami Twoich danych osobowych są Fundacja Inter Cars z siedzibą w Warszawie przy ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15, Wieża B, e-mail: fundacja@intercars.eu oraz Fundacja Szkoła z Klasą (FSZK) z siedzibą w Warszawie przy ul. Śniadeckich 19, email: fundacja@szkolazklasa.org.pl, tel. 518 287 625. Podanie danych i zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w programie Edukacja Inspiracja. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom programów, w których uczestniczysz, do celów kontroli finansowej tych programów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów Fundacji Inter Cars i Fundacja Szkoła z Klasą oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych. Dane mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz Fundacji Inter Cars i Fundacja Szkoła z Klasą usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania poleceń Fundacji Inter Cars i Fundacja Szkoła z Klasą w tym zakresie. Dane osobowe są przechowywane do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji programu, wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres. Masz prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (PUODO).

Klauzula informacyjna

 1. Administratorami Twoich danych osobowych przetwarzanych podczas realizacji Programu są Organizatorzy (Fundacja Inter Cars z siedzibą w Warszawie przy ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15, Wieża B; 01-943, email: fundacja@intercars.eu, oraz Fundacja Szkoła z Klasą z siedzibą w Warszawie przy ul. Śniadeckich 19, email: fundacja@szkolazklasa.org.pl, tel.
  518 287 625).
 2. Administratorzy przetwarzają dane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa i adres szkoły, w której pracuje osoba, nauczany przedmiot, biogram.
 3. Dyrektor, Nauczyciel oraz Uczniowie (rodzice lub opiekunowie prawni w przypadku niepełnoletnich członków Zespołu) Programu podają swoje dane osobowe dobrowolnie. Podanie danych Dyrektora i Nauczyciela jest niezbędne do uczestnictwa w Programie.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, w tym w celach komunikacyjnych, archiwalnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec Sponsorów i organów nadzorujących działalność Organizatorów na podstawie zgody.
 5. Informacje o działaniach i ofercie programowej Organizatorów otrzymywane są na podstawie wyrażonej zgody. Osoby wyrażające zgodę mają prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom finansującym program Programu do celów kontroli finansowej Programu, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów Organizatorów oraz Sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych.
 7. Dane mogą również być powierzone do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz Organizatorów usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że podmioty te nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonania poleceń Organizatorów w tym zakresie.
 8. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez 5 lat od zakończenia roku, w którym odbyła się ostatnia aktywność w tym Programie, chyba że Sponsor Programu wymaga dłuższego przechowywania danych. W takim przypadku dane będą przechowywane przez okres wynikający z umowy ze Sponsorem na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatorów oraz Sponsora, polegającego na potrzebie zweryfikowania prawidłowości wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.
 9. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją Programu przechowywane są do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji Programu, wymaganego przez Sponsorów, lub do chwili upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres.
 10. Masz prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. W tym celu należy wysłać wiadomość mailową zawierającą stosowne żądanie na adres: fundacja@szkolazklasa.org.pl oraz fundacja@intercars.eu.
 11. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.